Zamówienia publiczne poniżej kwoty 5 548 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

ZP/59/2018
Dostosowanie Oddziału VI w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu prowadzącego działalność leczniczą.

Kategoria: Robota budowlana
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data:11.10.2018 r. 

Termin składania ofert:  31.10.2018 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 31.10.2018r.   godz. 10:30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 634912-N-2018 z dnia 2018-10-11 r. 

1A. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500253391-N-2018 z dnia 22.10.2018r.
1B. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500257684-N-2018 z dnia 26.10.2018 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami .pdf

3. Formularz ofertowy + Oświadczenie.docx

4. Projekt Budowlany

4a.Rys. 1.01 Zagospodarowanie terenu

4b. Rys 2.01 Inwentaryzacja rzutu parteru

4c.Rys 2.02 Inwentaryzacja rzutu połaci dachu

4d. Rys 2.03 Inwentaryzacja przekrój A-A

4e. Rys 2.04 inwentaryzacja elewacji 1

4f. Rys 2.05 Inwentaryzacja elewacji 2

4g. Rys 3.01 Rzut parteru -wyburzenia

4h. Rys 3.02 Rzut parteru -ściany projektowane

4i. Rys 3.03 Rut parteru -projekt

4j. Rys 3.04 Projekt przekrój A-A

4k. Rys 3.05 Projekt- rzut połaci dachu

4l. Rys 3.06 Projekt elewacji 1

4m. Rys 3.07 Projekt elewacji 2

4n. Rys. 3.08 Projekt - przekrój C-C

4o. Mapa

5. Projekt budowlany instalacje sanitarne

5a. Rys 1

5b. Rys 2

5c. Rys 3

5d. Rys 4

5e. Rys 5

5f. Rys 6

5g Rys 7

6. Projekt budowlany instalacje elektryczne str. 1

6. Projekt budowlany instalacje elektryczne str.  2-do końca

6a. Projekt budowlany instalacje elektryczne -szkice i rzuty

7. Projekt wykonawczy budowlany

7a. Rys. 101 Zagospodarowanie terenu

7b. Rys 3.01 Rzut parteru -wyburzenia

7c. Rys. 3.02 Rzut parteru - ściany projektowane

7d. Rys. 3.03 Rzut parteru -projekt

7e. Rys. 3.04 Projekt - przekrój A-A

7f.  Rys. 3.05  Rzut połaci dachu

7g. Rys. 3.06  Elewacja 1

7h. Rys. 3.07  Elewacja 2

7i.  Rys. 3.08  Przekrój C-C

7j.  Mapa

8. Projekt wykonawczy instalacje sanitarne.

8a. Rys. 1

8b. Rys. 2

8c. Rys. 3

8d. Rys. 4

8e. Rys. 5

8f. Rys. 6

8g. Rys. 7

8h. Rys. 8

8i. Rys. 9

8j. Rys. 10

8k. Rys.11

9. Projekt wykonawczy Instalacje elektryczne  i teletechniczne 1str. 1

9. projekt wykonawczy instalacje elektryczne i teletechniczne 2 str. 2-17

10. STWiORB -roboty budowlane

11. STWiORB - instalacje Sanitarne- (UWAGA: zmiana treści załącznika)

12. STWiORB - Instalacje elektryczne i teletechniczne str. 1

12. STWiORB - Instalacje elektryczne i teletechniczne str. 2-17

12a. Schematy i rzuty (22)

13. Przedmiary-roboty budowlane.

14. przedmiary - roboty sanitarne.

15. Przedmiary - roboty elektryczne i teletechniczne -(UWAGA: zmiana treści załącznika)

16. Informacja dla wykonawców RODO.

1​​7. Decyzja Nr 425/2018 z  dna 07.09.2018 r.

18. Odpowiedź na wniesione zapytania.pdf 1

19. Odpowiedź na wniesione zapytanie .pdf 2

20.Informacja z sesji otwarcia ofert z załącznikami.pdf

21.Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ZP/66/2018
WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI GRZEWCZYCH I WODNO – KANALIZACYJNYCH
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁCE 5/1 W OBRĘBIE 4-03-19 W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM
przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data:25.09.2018 r. 

Termin składania ofert: 09.10.2018 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert:   09.10.2018r.   godz. 10.30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 611274-N-2018 z dnia 2018-09-25 r. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z załącznikami z uwzględnieniem modyfikacji.pdf

3. Formularz ofertowy + Oświadczenie.docx

4. Projekt budowlany i BiOZ.pdf

5. Rysunek Nr 1 do Projektu Budowlanego.

6. Rysunek Nr 2 do Projektu Budowlanego.

7. Rysunek Nr 3 do Projektu Budowlanego.

8. Rysunek Nr 4 do Projektu Budowlanego.

9. Rysunek Nr 5 do Projektu Budowlanego.

10. Rysunek Nr 6 do Projektu Budowlanego.

11. Rysunek Nr 7 do Projektu Budowlanego.

12. Rysunek Nr 8 do Projektu Budowlanego.

13. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf

14. Przedmiar robót instalacyjnych-1.pdf

15. Przedmiar robót instalacyjnych-2.pdf

16. Przedmiar robót instalacyjnych-3.pdf

17. Przedmiar robót instalacyjnych-4.pdf

18. Przedmiar robót instalacyjnych-5.pdf

19. Modyfikacja treści SIWZ i Załącznika Nr 3 (wzór umowy).pdf

20. Modyfikacja treści Załącznika Nr 3 (wzór umowy).pdf

21. Odpowiedź na wniesione zapytania do SIWZ.pdf

22. Informacja dla wykonawców z sesji otwarcia ofert.pdf

23. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf

__________________________________________________________________________________

 

ZP/44/2018
Budowa pawilonu medycznego w Zakładzie Opiekuńczo-  Leczniczym  przy  ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie na potrzeby działalności leczniczej Zakładu  w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 22 czerwca  2018 r.

Termin składania ofert: 31 lipca 2018 r. , godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:   31 lipca 2018r., godz. 11.30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 578008-N-2018 z dnia 2018-06-22 r. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z załącznikami.

3. Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU).

4. Koncepcja architektoniczno -budowlana budynku ZOL.

5. Projekt zagospodarowania terenu.

6. Rut parteru wg. koncepcji arch.- budowlanej.

7.Rzut I pietra wg. koncepcji arch.-budowlanej.

8.Zestawienie powierzchni w/g koncepcji i PFU.

9. Przekrój  wg. koncepcji.

10. Elewacja I wg. koncepcji.

11.Elewacja II (wewnętrzna) wg. koncepcji.

12. Wizualizacja 1 wg koncepcji.

12. Wizualizacja 2 wg. koncepcji.

13. Wizualizacja 3 wg. koncepcji.

14. Umowa z MPWiK Warszawa.

15.Mapa do celów projektowych z naniesionymi sieciami infrastruktury podziemnej.

16.Informacja dla wykonawców -RODO.

17.Załączniki do oferty w wersji edytowalnej.
18.Załącznik do oferty Parametry oferowanego wyposażenia w wersji edytowalnej.   

 19.Ogłoszenie nr 500144831-N-2018 z dnia 25.06.2018 r.  o zmianie ogłoszenia Nr 578008-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.

20. Odpowiedź na pytania wniesione do treści SIWZ-1.

21. Odpowiedź na wniesione zapytania do treści SIWZ-2.

22. Ogłoszenie nr 500153050-N-2018 z dnia 03-07-2018 r. o zmianie ogłoszenia Nr 578008-N-2018 z dnia 2018-06-22

23. Ogłoszenie nr 500159149-N-2018 z dnia 09.07.2018 r. o zmianie ogłoszenia Nr 578008-N-2018 z dnia 2018-06-22

24.Inwentaryzacja zieleni w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74.

25.Ogłoszenie nr 500165006-N-2018 z dnia 13-07-2018 r. o zmianie ogłoszenia Nr 578008-N-2018 z dnia 2018-06-22

26. Odpowiedź na wniesione zapytania do treści SIWZ -3

27. Modyfikacja treści SIWZ i odpowiedzi na pytania.

28. Ogłoszenie Nr 500171667-N-2018  z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ogłoszenia Nr 578008N-2018 z dnia 2018-06-22.

29. Informacja o o złożonych ofertach w postępowaniu.

30. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZP/48/2018

      Remont pomieszczenia szatni , remont hallu oraz dostawa  i montaż windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie
      Opiekuńczo-  Leczniczym  przy ul. Mehoffera 72/74, wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o.,
      03-131 Warszawa, ul. Mehoffera 72/74”,

      Kategoria: przetarg nieograniczony           

      Data publikacji: 20 czerwca 2018 r.           

     Termin składania ofert: 05 lipca 2018 r. godz. 10:00            

     Termin otwarcia ofert: 05 lipca 2018 r. godz. 10:30     

      Załączniki:

        1. Ogłoszenie o zamówieniu .pdf.

        2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.pdf.

        3. Druk - Oferta i oświadczenie .docx.

        4. Druk - Zestawienie ofertowe kosztów dostawy i montażu windy schodowej.docx.

        5.Informacja z sesji otwarcia ofert.

        6. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

       ZP/38/2018

      Remont pomieszczenia szatni , remont hallu oraz dostawa  i montaż windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie
      Opiekuńczo-  Leczniczym  przy ul. Mehoffera 72/74, wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o.,
      03-131 Warszawa, ul. Mehoffera 72/74”,

      Kategoria: przetarg nieograniczony           

      Data publikacji: 25 maja 2018 r.           

     Termin składania ofert: 14 czerwca 2018 r. godz. 11:00            

     Termin otwarcia ofert: 14 czerwca 2018 r. godz. 11:30     

      Załączniki:

        1. Ogłoszenie o zamówieniu .pdf.

        2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.pdf.

        3. Druk - Oferta i oświadczenie .docx.

        4. Druk - Zestawienie ofertowe kosztów dostawy i montażu windy schodowej.docx.

        5. Informacja z sesji otwarcia ofert.

        6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZP/26/2018
Budowa pawilonu medycznego w Zakładzie Opiekuńczo-  Leczniczym  przy  ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie na potrzeby działalności leczniczej Zakładu  w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 28 marca 2018 r.

Termin składania ofert: 9 maja  2018 r. , godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:   9 maja 2018r., godz. 11.30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 537975-N-20148 z dnia 28 marca  2018 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z załącznikami.

3. Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU).

4. Koncepcja architektoniczno -budowlana budynku ZOL.

5. Projekt zagospodarowania terenu.

6. Rut parteru wg. koncepcji arch.- budowlanej.

7.Rzut I pietra wg. koncepcji arch.-budowlanej.

8.Zestawienie powierzchni w/g koncepcji i PFU.

9. Przekrój  wg. koncepcji.

10. Elewacja I wg. koncepcji.

11.Elewacja II (wewnętrzna) wg. koncepcji.

12. Wizualizacja 1 wg koncepcji.

12. Wizualizacja 2 wg. koncepcji.

13. Wizualizacja 3 wg. koncepcji.

14. Załączniki do oferty w wersji edytowalnej.

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-zmiana terminu składania ofert.

16. Odpowiedzi na wniesione zapytania do treści SIWZ i załączników

17. SIWZ po modyfikacji treści w zakresie oczywistych omyłek pisarskich.

18.Odpowiedź na wniesione zapytania w dn. 20.04.2018 r.

19. Umowa z MPWiK Warszawa.

20.Mapa do celów projektowych z naniesionymi sieciami infrastruktury podziemnej.

21.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

22.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZP/3/2018
Modernizacja dachów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 12.01.2018 r.

Termin składania ofert: 30.01.2018 r., godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 30.01.2018r., godz. 11.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót część 1

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbiory Robót części 2

Przedmiar robót część 1

Przedmiar robót 2

Ocena stanu faktycznego ul. Mehoffera 72/72- Pawilon Oddziału VII Część 1,
Ocena stanu faktycznego ul. Mehoffera 72/72- Budynek Administracyjny Część 2,

Ogłoszenie z dnia 16.01.2018 r. o zmianie pierwotnego ogłoszenia

Odpowiedź na wniesione zapytania do treści SIWZ.

Informacja dla wykonawców z sesji otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

ZP/44/2018
Budowa pawilonu medycznego w Zakładzie Opiekuńczo-  Leczniczym  przy  ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie na potrzeby działalności leczniczej Zakładu  w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 22 czerwca  2018 r.

Termin składania ofert: 31 lipca 2018 r. , godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:   31 lipca 2018r., godz. 11.30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 578008-N-2018 z dnia 2018-06-22 r. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z załącznikami.

3. Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU).

4. Koncepcja architektoniczno -budowlana budynku ZOL.

5. Projekt zagospodarowania terenu.

6. Rut parteru wg. koncepcji arch.- budowlanej.

7.Rzut I pietra wg. koncepcji arch.-budowlanej.

8.Zestawienie powierzchni w/g koncepcji i PFU.

9. Przekrój  wg. koncepcji.

10. Elewacja I wg. koncepcji.

11.Elewacja II (wewnętrzna) wg. koncepcji.

12. Wizualizacja 1 wg koncepcji.

12. Wizualizacja 2 wg. koncepcji.

13. Wizualizacja 3 wg. koncepcji.

14. Umowa z MPWiK Warszawa.

15.Mapa do celów projektowych z naniesionymi sieciami infrastruktury podziemnej.

16.Informacja dla wykonawców -RODO.

17.Załączniki do oferty w wersji edytowalnej.
18.Załącznik do oferty Parametry oferowanego wyposażenia w wersji edytowalnej.   

 19.Ogłoszenie nr 500144831-N-2018 z dnia 25.06.2018 r.  o zmianie ogłoszenia Nr 578008-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.

20. Odpowiedź na pytania wniesione do treści SIWZ-1.

21. Odpowiedź na wniesione zapytania do treści SIWZ-2.

22. Ogłoszenie nr 500153050-N-2018 z dnia 03-07-2018 r. o zmianie ogłoszenia Nr 578008-N-2018 z dnia 2018-06-22

23. Ogłoszenie nr 500159149-N-2018 z dnia 09.07.2018 r. o zmianie ogłoszenia Nr 578008-N-2018 z dnia 2018-06-22

24.Inwentaryzacja zieleni w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74.

25.Ogłoszenie nr 500165006-N-2018 z dnia 13-07-2018 r. o zmianie ogłoszenia Nr 578008-N-2018 z dnia 2018-06-22

26. Odpowiedź na wniesione zapytania do treści SIWZ -3

27. Modyfikacja treści SIWZ i odpowiedzi na pytania.

28. Ogłoszenie Nr 500171667-N-2018  z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ogłoszenia Nr 578008N-2018 z dnia 2018-06-22.

29. Informacja o o złożonych ofertach w postępowaniu.

30. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZP/48/2018

      Remont pomieszczenia szatni , remont hallu oraz dostawa  i montaż windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie
      Opiekuńczo-  Leczniczym  przy ul. Mehoffera 72/74, wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o.,
      03-131 Warszawa, ul. Mehoffera 72/74”,

      Kategoria: przetarg nieograniczony           

      Data publikacji: 20 czerwca 2018 r.           

     Termin składania ofert: 05 lipca 2018 r. godz. 10:00            

     Termin otwarcia ofert: 05 lipca 2018 r. godz. 10:30     

      Załączniki:

        1. Ogłoszenie o zamówieniu .pdf.

        2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.pdf.

        3. Druk - Oferta i oświadczenie .docx.

        4. Druk - Zestawienie ofertowe kosztów dostawy i montażu windy schodowej.docx.

        5.Informacja z sesji otwarcia ofert.

        6. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

       ZP/38/2018

      Remont pomieszczenia szatni , remont hallu oraz dostawa  i montaż windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie
      Opiekuńczo-  Leczniczym  przy ul. Mehoffera 72/74, wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o.,
      03-131 Warszawa, ul. Mehoffera 72/74”,

      Kategoria: przetarg nieograniczony           

      Data publikacji: 25 maja 2018 r.           

     Termin składania ofert: 14 czerwca 2018 r. godz. 11:00            

     Termin otwarcia ofert: 14 czerwca 2018 r. godz. 11:30     

      Załączniki:

        1. Ogłoszenie o zamówieniu .pdf.

        2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.pdf.

        3. Druk - Oferta i oświadczenie .docx.

        4. Druk - Zestawienie ofertowe kosztów dostawy i montażu windy schodowej.docx.

        5. Informacja z sesji otwarcia ofert.

        6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZP/26/2018
Budowa pawilonu medycznego w Zakładzie Opiekuńczo-  Leczniczym  przy  ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie na potrzeby działalności leczniczej Zakładu  w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 28 marca 2018 r.

Termin składania ofert: 9 maja  2018 r. , godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:   9 maja 2018r., godz. 11.30

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 537975-N-20148 z dnia 28 marca  2018 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia z załącznikami.

3. Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU).

4. Koncepcja architektoniczno -budowlana budynku ZOL.

5. Projekt zagospodarowania terenu.

6. Rut parteru wg. koncepcji arch.- budowlanej.

7.Rzut I pietra wg. koncepcji arch.-budowlanej.

8.Zestawienie powierzchni w/g koncepcji i PFU.

9. Przekrój  wg. koncepcji.

10. Elewacja I wg. koncepcji.

11.Elewacja II (wewnętrzna) wg. koncepcji.

12. Wizualizacja 1 wg koncepcji.

12. Wizualizacja 2 wg. koncepcji.

13. Wizualizacja 3 wg. koncepcji.

14. Załączniki do oferty w wersji edytowalnej.

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-zmiana terminu składania ofert.

16. Odpowiedzi na wniesione zapytania do treści SIWZ i załączników

17. SIWZ po modyfikacji treści w zakresie oczywistych omyłek pisarskich.

18.Odpowiedź na wniesione zapytania w dn. 20.04.2018 r.

19. Umowa z MPWiK Warszawa.

20.Mapa do celów projektowych z naniesionymi sieciami infrastruktury podziemnej.

21.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

22.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZP/3/2018
Modernizacja dachów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Data: 12.01.2018 r.

Termin składania ofert: 30.01.2018 r., godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 30.01.2018r., godz. 11.30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót część 1

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbiory Robót części 2

Przedmiar robót część 1

Przedmiar robót 2

Ocena stanu faktycznego ul. Mehoffera 72/72- Pawilon Oddziału VII Część 1,
Ocena stanu faktycznego ul. Mehoffera 72/72- Budynek Administracyjny Część 2,

Ogłoszenie z dnia 16.01.2018 r. o zmianie pierwotnego ogłoszenia

Odpowiedź na wniesione zapytania do treści SIWZ.

Informacja dla wykonawców z sesji otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania