O NAS

O NAS

Nadrzędnym celem funkcjonowania SCOL jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dorosłych. Nasze usługi obejmują leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle chorych, które wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.

WŁAŚCICIEL
 

Właścicielem Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. jest Miasto Stołeczne Warszawa. Spółka powstała na podstawie Zarządzenia Nr 3964/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder SPZOZ (KRS 0000033556), Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ z siedzibą w Warszawie (KRS 0000081493) oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ z siedzibą w Warszawie (KRS 0000265513) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustalenia projektu aktu przekształcenia.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze skupione w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o. są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Do Zakładów Spółki pacjenci przyjmowani są na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012r. poz. 731).

Świadczenia zdrowotne, z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych gwarantowane w ramach opieki długoterminowej udzielane są osobom, które w ocenie skalą Barthel otrzymały 40 pkt. lub mniej i są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. (Dz. U. nr 2013, poz. 1480).

Koszty wyżywienia i zakwaterowania tj. 70 proc. dochodu ponoszą pacjenci, zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr.164.poz 1027 z póź. zm).

AKTY PRAWNE
 

Najważniejsze akty prawne w opiece długoterminowej

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2012.731).
3. Zarządzenie Nr 45/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
7. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znajdują się na stronach NFZ: http://www.nfz.gov.pl

ZARZĄD
 

Barbara Misińska – Prezes Zarządu

 

Zbigniew Trzeciak – Członek Zarządu

RADA NADZRORCZA

Paweł Andrzej Chęciński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Jarosław Bujalski – Członek Rady Nadzorczej

Cezary Adam Szczylik – Członek Rady Nadzorczej

 

Grzegorz Karpiński – Członek Rady Nadzorczej

POLITYKA JAKOŚCI
 

Misja Centrum: Naszym celem jest profesjonalna opieka długoterminowa.

 

Nadrzędnym celem funkcjonowania Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dorosłych. Centrum udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.

 

Politykę jakości realizujemy poprzez:

 1. Zapewnienie wysokiego poziomu leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

 2. Indywidualne podejście do pacjenta i jego bliskich, rozpoznawanie oczekiwań pacjenta
  i rozwiązywanie jego problemów.

 3. Podnoszenie komfortu pobytu pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych należących do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.

 4. Stwarzanie pracownikom Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. właściwych warunków pracy i podnoszenia kwalifikacji.

 5. Skuteczne zarządzanie między innymi przez:

  • efektywne, rzetelne i oszczędne gospodarowanie zasobami,

  • doskonalenie komunikacji wewnętrznej,

  • doskonalenie organizacji pracy,

  • właściwą realizację umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, innymi płatnikami
   i utrzymanie płynności finansowej,

  • dbanie o wizerunek Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.,

  • cykliczne badanie potrzeb i poziomu satysfakcji pacjentów i pracowników.

 6. Dbałość o otoczenie i środowisko naturalne.

 7. Spełnianie wymagań prawnych oraz innych wymagań wynikających z realizowanych umów.

 8. Stałe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami normy ISO 9001 poprzez monitorowanie procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy, analizę ryzyka, zapobieganie nieprawidłowościom i eliminowanie na bieżąco zidentyfikowanych niedociągnięć.

Dokument „Polityka Jakości”

REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH
 
 1. Odwiedziny u osób przebywających w Zakładzie mogą odbywać się codziennie, w wyznaczonych godzinach tj. od 9.00 do 18.00.

 2. W przypadku pacjentów chodzących wizyty w świetlicy mogą być przedłużone do godziny 21.00. W wyjątkowych przypadkach u pacjentów w stanie zagrożenia życia, za zgodą Kierownika Zakładu lub lekarza dyżurnego wizyta może trwać przez całą dobę.

 3. Wizyty urzędowe (również przedstawicieli mediów) w Zakładach Spółki odbywać się mogą w godz. 11.00 – 14.30 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Spółki lub Kierownikiem Zakładu.

 4. Zarząd Spółki lub Kierownik Zakładu może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Odnośna informacja będzie wywieszone przy wejściu do Zakładu lub oddziału.

 5. Odwiedziny u pacjenta muszą być odnotowane u pracownika ochrony przy wejściu na teren Zakładu i zgłoszone do pielęgniarki dyżurnej w oddziale.

 6. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

 7. Osoby chorujące na choroby zakaźne lub infekcje dróg oddechowych nie powinny odwiedzać pacjenta w Zakładzie.

 8. Odwiedzający ma obowiązek pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni lub miejscu do tego wyznaczonym.

 9. Osoby odwiedzające są obowiązane podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu Zakładu.

 10. Na terenie Zakładu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym.

 11. Osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub do wskazówek personelu Zakładu, mogą zostać wyproszone poza Zakład i pozbawione prawa odwiedzania pacjentów.

 12. Osobom odwiedzającym zabrania się:

 • przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich i podczas wykonywania czynności leczniczo-pielęgnacyjnych;

 • przebywania w salach innych pacjentów oraz w pomieszczeniach zabiegowych i gospodarczych;

 • zakłócania spokoju pacjentom i toku pracy oddziału;

 • przynoszenia pacjentowi leków bez uzgodnienia z lekarzem prowadzącym;

 • dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu, środków odurzających, substancji psychotropowych;

 • dostarczania pacjentowi artykułów spożywczych zabronionych przez lekarza;

 • dotykania wszelkich urządzeń medycznych;

 • fotografowania, filmowania i nagrywania na terenie Zakładu.
   

Dokument „Regulamin dla osób odwiedzających”

FUNDUSZE UNIJNE
 

W SCOL realizowany jest projekt pt.:

INFORMATYZACJA STOŁECZNEGO CENTRUM OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO WRAZ Z URUCHOMIENIEM E-USŁUG

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ II ,,WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA”  DZIAŁANIA 2.1 ,,E-USŁUGI”  PODDZIAŁANIA 2.1.1 ,,E-USŁUGI

DLA MAZOWSZA”  REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  NA LATA 2014-2020

Cel główny – Informatyzacja SCOL Sp. z o.o. oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów.

W ramach projektu wykonane zostaną sieci teleinformatyczne, zakupiony zostanie sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie dedykowane SCOL. Uruchomionych zostanie 6 e-usług: Elektroniczna Skrzynka Podawcza, Informacja o stanie zdrowia pacjenta, E-kolejka, E-wniosek, E-apteka, E-serwis diagnostyczny. Projektem zostaną objęte 3 placówki SCOL na terenie Warszawy: przy ul. Mehoffera 72/74, ul. Olchy 8 oraz ul. Szubińskiej 4.

Zakres - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e- zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym)

Całkowita wartość realizowanego projektu – 4 144 485,00 PLN

Środki wspólnotowe – 3 315 588,00 PLN

Wkład własny – 828 897,00 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR – 80 proc.

Okres realizacji projektu – od 01.10.2015 r. do 31.12.2017 r.

Beneficjent – Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Sp. z o.o.

Informacje źródłowe o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 znajdują się na www.mazowia.eu

Nagłówek 2

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Szanowny Pacjencie,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem Twoich danych jest Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74 (dalej SCOL).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e‑mail: iod@scol.warszawa.pl

SCOL gromadzi dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Podstawowym celem SCOL jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Dane osobowe pozyskujemy najczęściej bezpośrednio od pacjenta lub od innych placówek medycznych w ramach konieczności zapewnienia ciągłości leczenia.

Do objęcia opieką medyczną potrzebny jest nam następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Powyższe dane są nam również niezbędne aby zweryfikować Twoją tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Możemy również poprosić o podanie Twojego adresu e-mail oraz numeru telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną i służą ułatwieniu kontaktu z Tobą.

Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której znajdują się wszelkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności o Twoim stanie zdrowia. Mogą się w niej znaleźć informacje m.in. o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych, jeżeli dane te są niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

 

Twoje dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim jak również podczas umawiania wizyty na odległość (np. telefonicznie).

 2. Tworzenie, prowadzenie oraz przechowywanie Twojej dokumentacji medycznej, do czego jesteśmy zobowiązani jako podmiot leczniczy.

 3. Realizacja Twojego prawa jako naszego pacjenta, np. odbieranie i przechowywanie Twoich oświadczeń, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.

 

W pewnych okolicznościach Twoje dane mogą być przekazywane na podstawie przepisów prawa następującym kategoriom odbiorców:

 1. Innym podmiotom leczniczym, w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w placówkach współpracujących z SCOL.

 2. Podmiotom wymienionym w przepisach prawa (w szczególności organom władzy publicznej, sądom, prokuraturom, instytucjom kontrolnym).

 3. Dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą firmą (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych lub sprzętu diagnostycznego).

 4. Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, audytorom zewnętrznym, firmom windykacyjnym).

 5. Osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

 

Z uwagi na to, że korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom. Przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o umowy pomiędzy SCOL a tymi podmiotami, zawierającymi stosowne klauzule ochrony danych.

Jako placówka medyczna, mamy obowiązek przechowywania Twojej dokumentacji medycznej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz ułatwi potencjalny kontakt z Tobą.

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w ramach obowiązujących przepisów prawa. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień.

Masz prawo do skorzystania z prawa do informacji nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, od dnia złożenia wniosku przez osobę, której dane dotyczą, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych. Dodatkowe informacje uzyskasz w sekretariacie placówki, na stronie internetowej SCOL lub pod adresem e-mail: iod@scol.warszawa.pl

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Regulamin monitoringu wizyjnego w SCOL

Polityka bezpieczeństwa informacji w SCOL

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Projekt utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

 

Celem projektu jest organizacja od podstaw Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w pomieszczeniach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder w Warszawie ul. Mehoffera 72/74. Jest to nowa forma dziennej opieki nad osobami starszymi. Zwiększa dostępność do ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej i wpłynie na zmniejszenie liczby nieuzasadnionych hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych. DDOM zapewni leczenie, opiekę oraz rehabilitację i terapię zajęciową osób starszych i niesamodzielnych, a także przygotuje rodziny i opiekunów do kontynuacji opieki w domu.

 

Budżet projektu ogółem wynosi 1 926 212,05 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 93 proc. tj. 1 857 850,30 zł (80 proc. UE+13 proc BP). Wkład UE wynosi 1 598 888,24 zł. Wkład własny SCOL wynosi 7 proc.

Rozpoczęcie funkcjonowania DDOM od 1 lipca 2019 roku.