NASZA OFERTA

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. oprócz świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferują pobyty na zasadach komercyjnych, płatnych w całości przez pacjenta. Należą do nich świadczenia zdrowotne, rehabilitacja, porady psychologów dla pacjentów i opiekunów, badania laboratoryjne, transport do innych zakładów opieki zdrowotnej we wszystkich poziomach referencyjnych w nagłych przypadkach oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Zapewniamy pokoje 1 i 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym z urządzeniami audiowizualnymi oraz bezpośredni dostęp do sal dziennego pobytu, biblioteki, psychoterapi i terapii zajęciowej. W ofercie proponujemy również porady dietetyczne i wyżywienie zgodne z potrzebami zdrowotnymi.

Szczegółowe informacje o sprawach formalnych dotyczących umów oraz płatności poszczególnych pakietów świadczeń można uzyskać pod numerem telefonu 22 811 06 88. Zapytania prosimy również kierować drogą elektroniczną pod adres e-mail : biuro@scol.warszawa.pl, m.zielinska@scol.warszawa.pl.

Załączniki:

Pakiety rehabilitacyjne

Pobyt komercyjny

Wzór umowy

Rehabilitacja

 

Pobyt wytchnieniowy to nowa forma opieki nad osobami niesamodzielnymi i przewlekle chorymi. Dzięki niej osoby sprawujące opiekę w domu będą miały możliwość wypoczynku, wyjazdu na urlop, wykonania bieżących remontów i załatwienia ważnych spraw, a w tym czasie ich podopieczni będą mieli zapewnioną specjalistyczną opiekę.

 

W lokalizacji przy ul. Mehoffera 72/74 w specjalnie przygotowanych pokojach dla pacjentów, miejscach do terapii zajęciowej i rehabilitacji zostały przygotowane miejsca na krótkoterminowe pobyty wytchnieniowe, do 30 dni, dla osób wymagających całodobowej opieki.

 

Standardy

Pobyty wytchnieniowe przeznaczone są dla osób niesamodzielnych, wymagających stałej opieki i pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego (pielęgnacji, karmienia, ubierania, podania leków, itp.).

Pobyt obejmuje:

 1. zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym lub 2-osobowym,

 2. całodzienne wyżywienie,

 3. całodobową opiekę pielęgniarską,

 4. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych określonych w planie pielęgnacji pacjenta,

 5. dostępność lekarza, zgodnie z potrzebami zdrowotnymi,

 6. terapię zajęciową dostosowaną do możliwości pacjenta,

oraz za dodatkową opłatnością rehabilitację, zaopatrzenie w leki, materiały jednorazowe, pieluchomajtki.

 

Zasady kwalifikacji

Przyjęcie na pobyt wytchnieniowy odbywa się po dostarczeniu dokumentacji medycznej chorego (karta informacyjna z leczenia szpitalnego lub inna dokumentacja lekarska) na podstawie decyzji lekarza Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego (SCOL).

 

Kryterium skorzystania z usługi

 1. wiek powyżej 18 lat,

 2. brak samodzielności,

 3. ocena w skali Barthel 40 punktów i poniżej

Jeżeli w ocenie skalą Barthel pacjent otrzyma 40 punktów, lub mniej, a podstawą do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie – nie zostanie on przyjęty na pobyt wytchnieniowy.

Pacjent z zaawansowaną chorobą nowotworową – po spełnieniu określonych wymagań – może zostać objęty opieką paliatywną i hospicyjną.

Pacjentowi z chorobą psychiczną przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

 

Usługi będą adresowane w pierwszej kolejności do najbardziej potrzebującej grupy:

 1. seniorów powyżej 75 roku życia

 2. rodzin opiekujących się osobami dorosłymi z poważnymi, sprzężonymi niepełnosprawnościami(dwie lub więcej niepełnosprawności), niesamodzielnymi.

 

Zasady odpłatności

Pobyt wytchnieniowy dostępny jest w formie odpłatnych usług ponoszonych przez pacjentów lub opiekunów osób wymagających pobytu. Koszt pobytu wynosi 142 złote dziennie.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ŁÓŻKA WYTCHNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI