Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze świadczy najwyższy poziom usług dla osób dorosłych. Oferujemy opiekę profesjonalnego zespołu, który zapewniają wysoki poziom leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

 

ZP/18/2020

Transport posiłków dla pacjentów z kuchni zakładowej z Zakładu przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie do Zakładu przy ul. Szubińskiej 4

w Warszawie należących do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp

Kategoria: usługi

 

Opublikowano: 02.04.2020 r. 

Termin składania ofert: do dnia 10.04.2020 r.  do godz. 09:00

​​​Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik Nr 1  - Formularz ofertowo- cenowy z oświadczeniami

3. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

4. Załącznik Nr 3 - Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

ZP/17/2020

„Wykonanie koncepcji niezbędnej do wydania warunków zabudowy wraz z szacunkowym kosztem inwestycji budowy pawilonu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 oraz uzyskania warunków zabudowy.”

 

Kategoria: postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 PZP

Kategoria: Usługi

 

Opublikowano: 20.03.2020 r.

Termin składania ofert: do dnia 30.03.2020 r.  do godz. 10:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik Nr 1  - Formularz ofertowy z oświadczeniami

3. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy 

4. Załącznik Nr 3 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

5. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego i zmiana zapisów umowy z dnia 27.03.2020 r. 

6. Informacja dla Wykonawców z dnia 30.03.2020 r. 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/03/2020

„Wykonanie modernizacji kotłowni parowej dla potrzeb kuchni w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74
w Warszawie” należącym do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Uwaga: Zamawiający informuje, że w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego zapis dotyczący

wizji lokalnej został skreślony z Zaproszenia do składania ofert . Aktualna treść Zaproszenia do składania ofert po pobrania poniżej.

 

Kategoria: postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp

Kategoria: Roboty budowlane

 

Opublikowano:  17.03.2020 r. 

Termin składania ofert: do dnia 01.04.2020 r.  do godz. 10:15.

Zaproszenie do składania ofert - nieaktualne

Zaproszenie do składania ofert - aktualne - modyfikacja z dn.18.03.2020 r.

 

Załączniki do zaproszenia:

Zał. 1 - formularz ofertowy

Zał. 1A – opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1B - schemat kotłowni

Zał. 1C – rzut kotłowni

Zał. 1D – przedmiar robót

Zał. 2 - wzór umowy

Zał. 3-5  - informacja RODO, oświadczenia

Rozstrzygnięcie postępowania

 

.......................................................................................................................................................................

ZP/16/2020

Dostawa środków czystości, artykułów higienicznych i artykułów gospodarczych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Kategoria: postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp

Kategoria: dostawy

 

Opublikowano: 13.03.2020 r. 

Termin składania ofert: do dnia 23.03.2020 r.  do godz. 10:00

Otwarcie ofert: 23.03.2020 r. o godz. 10.30

​​​

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik Nr 1  - Formularz ofertowy z oświadczeniami

3. Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo- cenowy - wersja edytowalna

4. Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

5. Załącznik Nr 4 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

6. ZP/16-1/2020 Odpowiedzi na pytania 

7. Rozstrzygnięcie - anulowane

Informacja dla Wykonawców  - z dnia 25. 03. 2020 r.

Uwaga: Zamawiający informuje, że oferta złożona w terminie nie została oceniona z powodów niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający informuje o konieczności powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. O wynikach powtórnej oceny Wykonawcy zostaną poinformowani według zasad obowiązujących w niniejszym postępowaniu. 

 

8. Rozstrzygnięcie - po dokonaniu powtórnej oceny ofert

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ZP/04/2020

Kompleksowa obsługa i serwis urządzeń drukujących w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.

 

Kategoria: postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp

Kategoria: Usługi

 

Opublikowano: 31.01.2020 r. 

Termin składania ofert: do dnia 10.02.2020 r.  do godz. 11:00

03.02.2020 r. - Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki w - zał. nr 4 Wzór umowy

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik Nr 1  - Formularz ofertowy z oświadczeniami

3. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy

4. Załącznik Nr 3 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

5. Załącznik Nr 4 - Wzór umowy - nieaktualny

6. Załacznik Nr 5 - Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

7. Załącznik nr 4 - Wzór umowy - obowiązuje po korekcie

8. Pytania i odpowiedzi.

9. Rozstrzygnięcie

...................................................................................................................................................................................................................................................................

ZP/06/2020

Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych
i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie - 4”.

 

Kategoria: postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp

Kategoria: Dostawy

 

Termin składania ofert: 05.02.2020 r.  do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 05.02.2020 r. o godz. 12:15

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załączniki Nr 1 do zaproszenia (formularz ofertowy)

3. Załącznik Nr 2 do zaproszenia (formularz asortymentowo-cenowy)

4. Załącznik Nr 3 do zaproszenia (projekt umowy)

5. Unieważnienie postępowania

..........................................................................................................................................................................................

ZP/08/2020

Kompleksowa obsługa prawna w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.

 

Kategoria: postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp

Kategoria: Usługi

 

Termin składania ofert: 06.02.2020 r.  do godz. 08:00

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załączniki Nr 1  (formularz ofertowy)

3. Załącznik Nr 2 (opis przedmiotu zamówienia)

4. Załącznik Nr 3  (projekt umowy)

5. Załącznik Nr 4 (Informacja RODO)

6. Załącznik Nr 5 (Umowa powierzenia danych osobowych)

7. ZP/8/1/2020 Sprostowanie formularza ofertowego i wyjaśnienie treści zapytania

8. ZP/8/2/2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.02.2020r. 

.........................................................................................................................................................................................

ZP/10/2020

Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych na potrzeby pacjentów zakładów wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

Zamawiający ogłasza postępowanie w 6 częściach

 

Kategoria: postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp

Kategoria: dostawy

 

Opublikowano: 06.02.2020 r. 

Termin składania ofert: do dnia 17.02.2020 r.  do godz. 10:00

Otwarcie ofert: 17.02.2020 r. o godz. 10.30

​​​

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik Nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy z oświadczeniami

4. Załącznik Nr 3 - Arkusz wyceny - na 6 części – wersja edytowalna

5. Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

6. Załącznik Nr 5 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

7. Odpowiedzi na pytania

8. Informacja o złożonych ofertach

9. Rozstrzygnięcie: Części 1,2, 3 i Unieważnienie: Części: 4, 5, 6.

..................................................................................................................................................................................................................................................................