ZASADY PRZYJĘĆ PACJENTÓW

Do Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. na pobyt w ramach zawartej umowy z NFZ przyjmowani są pacjenci zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze realizuje świadczenia zdrowotne dla pacjentów z całej Polski.

Dokumenty należy składać w ZOL przy ulicy Szubińskiej 4, w godzinach pracy biura, najlepiej we wtorek i środę między godz. 12.00-14.00 oraz w czwartek między 7.00-9.00.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu (22) 299 27 75

Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta (do pobrania):


Informacje szczegółowe w sprawie funkcjonowania Zakładu

Załącznik nr 1 - Wniosek
Załącznik nr 2 - Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Załącznik nr 3 - Skierowanie
Załącznik nr 4 - Skala Barthell
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o odpłatności

Do zakładu nie przyjmuje się pacjentów, jeżeli podstawowym wskazaniem jest choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie (w szczególności od alkoholu).

OPŁATY

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej obliczana jest zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rewaloryzowana jest co kwartał.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej od dnia 01.09.2019r. do dnia 30.11.2019r. wynosi:

 • za jedną stronę sporządzonej kopii lub wydruku – 0,34zł brutt;

 • za jedną stronę sporządzonego wyciągu lub odpisu – 9,68 zł brutto;

 • udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych  – 1,93 zł brutto.

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy jest nieodpłatne.

 

Umożliwienie wglądu do dokumentacji oraz wydanie oryginału za pokwitowaniem jest nieodpłatne.

 

Opłata pobierana przez Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. za przechowywanie zwłok wynosi 64,80 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę przechowywania zwłok po upływie 72 godzin licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta.

WSPÓŁPRACA Z NFZ

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Sp. z o.o. ma podpisaną umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z zakresu świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. W ramach zawartej umowy z NFZ pacjent przebywający w Zakładzie SCOL ma zagwarantowane:

 • świadczenia udzielane przez lekarza;

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;

 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;

 • świadczenia psychologa;

 • terapię zajęciową;

 • leczenie farmakologiczne;

 • leczenie dietetyczne;

 • zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia* wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych;

 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

 
TERAPIA ZAJĘCIOWA

W Zakładach Spółki zatrudnieni są terapeuci zajęciowi, których zadaniem jest usprawnianie pacjentów za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy do aktywnego spędzania czasu oraz do nawiązywania kontaktów między sobą i personelem.  Zajęcia prowadzone są na każdym z oddziałów w formie grupowej i indywidualnej.  Dodatkowo w ramach terapii zajęciowej organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, jubileusze, koncerty, ogniska, spotkania z wybitnymi i ciekawymi ludźmi.

PSYCHOLOGIA I LOGOPEDIA

Zadaniem zespołu psychologów pracujących w Spółce jest udzielanie wsparcia emocjonalnego pacjentom, wspomaganie budowania motywacji do aktywnego uczestniczenia w życiu. Zespół, przy aktywnym udziale rodziny, wspomaga procesy psychicznej adaptacji pacjenta do nowych warunków życia oraz swojej niepełnosprawności. W czasie zajęć grupowych dążymy do rozwijania i utrzymywania funkcji poznawczych. Dokonujemy ocen funkcjonowania poznawczego pacjentów w celu wsparcia w doborze odpowiednich działań, które są niezbędne do efektywnego usprawniania osoby chorej. Psycholodzy nie tylko świadczą pomoc psychologiczną dla pacjentów, ale także udzielają wsparcia i porad pracownikom oraz rodzinom i opiekunom chorych. 

Pacjenci z trudnościami w nadawaniu mowy, pisaniu, czytaniu, rozumieniu treści  językowych oraz  z zaburzeniami połykania objęci są specjalistyczną terapią logopedyczną i neurologopedyczną.

REHABILITACJA

W Zakładach prowadzona jest rehabilitacja o zróżnicowanym charakterze. Jest ona dostosowana do rodzaju jednostki chorobowej i stanu funkcjonalnego pacjenta. Pacjenci poddawani są ocenie fizjoterapeutycznej. Rehabilitanci przy współpracy z lekarzami prowadzącymi, na podstawie wyników uzyskanych w testach, decydują o formie usprawniania. Tak by wykorzystanie możliwości terapeutycznych umożliwiało szybkie i nieinwazyjne postępowanie usprawniające oraz ograniczało okres niepełnosprawności.

Stosujemy rehabilitację indywidualną mającą za zadanie zmniejszyć daną dysfunkcję bądź też zahamować jej skutki uboczne tj. m.in przykurcze, wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe. Pacjenci mogą także korzystać z rehabilitacji grupowej na sali gimnastycznej, gdzie są zapewnione możliwości pracy na różnych przyrządach.

DIETA

Rodzaje diet oferowanych na podstawie zlecenia lekarskiego:  dieta podstawowa,  dieta lekkostrawna oraz lekkostrawna modyfikowana,  bogato białkowa, niskokaloryczna, bezmleczna,  przecierana.

 

Niektórzy pacjenci zgodnie ze zleceniem lekarskim otrzymują tzw. dietę przemysłową są to gotowe odżywki wykorzystywane w żywieniu dojelitowym.  W niedzielę i święta jadłospis jest wyjątkowo urozmaicony z włączeniem tradycyjnych potraw świątecznych i okazjonalnych, a na deser podajemy ciasta własnego wypieku.  W ciepłe dni, gdy w Zakładach organizowane są ogniska na świeżym powietrzu, podawane są pieczone kiełbaski, kaszana etc.

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Od dnia 1 lipca 2019 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie ul. Mehoffera 72/74 rozpoczął działalność Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM). DDOM skierowany jest dla osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w DDOM udzielane
są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

 

DDOM będzie opiekował się osobami niesamodzielnymi w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Szczegóły w załączeniu (plik do pobrania)